Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2015

sickdream
5800 5b9b 420
Reposted fromlajcaj lajcaj viazelkowypotwor zelkowypotwor
Reposted fromnokturnal nokturnal viaBergamotkaa Bergamotkaa
sickdream
6780 6028 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaBergamotkaa Bergamotkaa
sickdream
5736 5da7 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaBergamotkaa Bergamotkaa
sickdream
Jesteś jak dzieciak trochę, wiesz? Pójdziesz ogolić nogi, wracasz cała we krwi. Cieszysz się jak widzisz balona. Wierzysz w miłość jak nikt inny i kochasz najmocniej na świecie. Przecież ty nie jesteś przystosowana do tego świata. Ciebie boli to,że ktoś krzywdzi, że ktoś umiera,że są wypadki, jest zło, ludzie są zawistni, dziwki są tanie.
— J. Lynn
Reposted fromrainbowside rainbowside viawedrujacy wedrujacy
sickdream
9419 7add 420
Reposted fromwestern-feeling western-feeling
sickdream
sickdream
3440 a471 420
Reposted fromkonbeto konbeto viazelkowypotwor zelkowypotwor
2775 53d9
Reposted fromcloudgeal cloudgeal viazelkowypotwor zelkowypotwor
sickdream
sickdream
Lubię mieszkać sama i słuchać głośno muzyki, i kąpać się przy otwartych drzwiach, i śpiewać przy sprzątaniu, i gotować sobie sama obiad, i jeść z serialem, i czytać książkę, i sama wszystko sprzątać, i wynosić sama śmieci...
Ale zasypianie sama każdego dnia to najsmutniejsza rzecz na świecie.
— zbk.
Reposted fromzabka zabka viawedrujacy wedrujacy
sickdream
sickdream
0983 734e 420
Reposted frompugul pugul vianattaly nattaly
sickdream
4117 ff08 420
Reposted fromxalchemic xalchemic vianattaly nattaly
sickdream
6506 4d0e 420
Reposted fromkix kix vianattaly nattaly
sickdream


which door will you open?
sickdream

May 10 2015

sickdream
1224 2685 420

photosofnorwaycom:

Rondane Nasjonalpark
Reposted fromlifeless lifeless viazelkowypotwor zelkowypotwor

March 07 2015

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl